Komunikácia

Poskytujeme modulové vzdelávacie programy zamerané na zefektívnenie a zlepšenie komunikačných schopností na základe metódy METEST©.

Spôsob realizácie

predstavenie metódy METEST©
individuálne vyplnenie testu METEST©
vyhodnotenie testu a analýza
modulové vzdelávacie programy zamerané na zefektívnenie a zlepšenie komunikačných schopností na základe výsledkov testu METEST© :

  1. Komunikácia s jednotlivcom (Face to Face)
  2. Komunikácia v skupine (Face to Team)
  3. Vystupovanie na verejnosti (Face to Public)
  4. Média tréning, refresh pred vystúpením v médiách (Face to Media)


Forma realizácie

Seba-rozvoj komunikačných daností pod dohľadom lektora, modelové situácie, nácvik, hľadanie vlastného komunikačného štýlu.

Prínos

Dlhodobé, resp. trvalé zlepšenie komunikačných zručností, získanie poznania vlastných návykov a tendencií správania sa, pochopenie, cielená aktivita ich ovládania.