Komunikácia s jednotlivcom (Face to Face)

Ide o vzdelávací program zameraný na zdokonalenie komunikačných a prezentačných schopností smerom k jednotlivcovi.

Obsah tréningu

  • poznanie silných a slabších stránok vlastnej komunikácie na základe testu METEST©
  • osobnosť prezentujúceho
  • poznanie samého seba v komunikácii a prezentácii, vlastný imidž
  • psychológia komunikácie
  • tréning reakcií
  • najčastejšie chyby pri komunikácii a spôsoby ako sa im vyhnúť a to smerom k individuálnemu subjektu tak vo verbálnej ako aj neverbálnej oblasti komunikácie
  • riešenie a prekonávanie konfliktných komunikačných situácií
  • nácvik modelových situácií, hranie rolí, sebaanalýza vystúpenia
  • FAQ – spracovanie frequently asked question
  • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek účastníkov


Metódy vzdelávania

Teória,dialóg a diskusia, situačné a prípadové štúdie, nácvik na kameru, hranie rolí, samoštúdium, konzultácia, brainstorming, tréning, spätno-väzbové metódy.

Hodnotenie / certifikácia

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou akreditovanej vzdelávacej aktivity MŠ SR.