Komunikácia v skupine (Face to Team)

Ide o vzdelávací program zameraný na zdokonalenie komunikačných a prezentačných schopností smerom ku skupine.

Obsah tréningu

  • poznanie silných a slabších stránok vlastnej komunikácie na základe testu METEST©
  • poznanie samého seba v komunikácii
  • komunikácia s malou a veľkou skupinou
  • pravidlá komunikácie smerom ku skupine
  • tréning reakcií na otázky a argumentácia
  • ako zvládnuť krízu a strach
  • spôsoby presadzovania sa v procese komunikácie
  • nácvik modelových situácií, hranie rolí, sebaanalýza vystúpenia
  • FAQ – spracovanie frequently asked question
  • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek účastníkov

Metódy vzdelávania

Teória,dialóg a diskusia, situačné a prípadové štúdie, nácvik na kameru, hranie rolí, samoštúdium, konzultácia, brainstorming, tréning, spätno-väzbové metódy.

Hodnotenie / certifikácia

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou akreditovanej vzdelávacej aktivity MŠ SR.