Koučing

Koučing je zameraný na rozvíjanie vnútorného potenciálu osobnosti. Pomáha vám pochopiť životné súvislosti a zorientovať sa v aktuálnej situácii. Vedie k prehĺbeniu sebapoznania, stimuluje energetický potenciál.

Program individuálneho koučingu na základe metódy METEST© vám pomáha zlepšiť komunikačné a prezentačné zručností, medziľudské vzťahy, zlepšuje orientáciu v cieľoch, výzvach a zmenách, pomáha zvýšiť koncentráciu a zameranie sa na dosiahnutie cieľa, zlepšuje prácu v tíme a sociálnu inklúziu, zvyšuje efektivitu práce, prispieva k trvalému zlepšeniu manažérskych zručností, podporuje riadenie seba a svojho času a hospodárenie so svojou energiou a jej efektívne využívanie.

Napomáha meniť mechanické vzorce správania a vnímania, aktivizuje vašu schopnosť pozrieť sa na logické aspekty života a nájsť abstraktné spojenia aj medzi zdanlivo nesúrodými udalosťami, ktoré ovplyvňujú váš život.

Koučing na základe metódy METEST© podporuje uplatnenie podvedomej túžby rozvíjať sa, ktorá je v každom z nás. Prichádza k zmene vášho nazerania na svet a k zvýšeniu kvality života v oblasti fyzickej, intlektuálnej, emocionálnej a duchovnej prostredníctvom objavenia a pochopenia seba samého a lepšieho využívania osobnostného a energetického potenciálu.

Je metódou, pomocou ktorej sa dokážete priblížiť k odpovedi na otázku, kde sú korene integrity vášho bytia a života.

Na základe cielených otázok kladených koučom si uvedomujete svoje možnosti a potreby, rozvíjate svoju vlastnú vnútornú hodnotu a identitu, učíte sa narábať a využívať svoju energiu, rozvíjate svoje silné stránky a eliminuje slabšie, stanovuje si ciele, priority a varianty riešení.

Súčasťou koučingu sú aj relaxačné a meditačné cvičenia.

Programy

Pre koho je koučing určený

Pre každého, kto hľadá odpovede na otázky:

  • Kto som a čo chcem?
  • Kde som teraz a kam sa chcem posunúť?
  • Je cesta po ktorej kráčam správna?
  • Ako zvládnuť stres, krízu a konkrétny problém?
  • Ako reagovať vo vypätých situáciách?
  • Ako nájsť rovnováhu medzi súkromným a profesným životom?
  • Ako vyriešiť rozpor medzi vnútorným „ja“ a vonkajšími okolnosťami?
  • Ako riešiť dilemu medzi tým, čo chcem ja a čo očakáva moje okolie?


Popis koučovania

Na základe nestranného vedenia zo strany kouča si dôkladnejšie uvedomíte modely vlastného správania a jeho vplyvy na vzťahy s okolím, odhalíte možnosti svojho ďalšieho rozvoja a rastu. Dôležitým aspektom individuálneho koučingu je nájdenie vhodných spôsobov, ako efektívne navrhnuté spôsoby rozvoja implementovať a dosiahnuť. Program individuálneho koučingu ME+ na základe metódy METEST© pomáha zlepšiť komunikačné a prezentačné zručností, medziľudské vzťahy, zlepšuje orientáciu v cieľoch, výzvach a zmenách, pomáha zvýšiť koncentráciu a zameranie sa na dosiahnutie cieľa, zlepšuje prácu v tíme a sociálnu inklúziu, zvyšuje efektivitu práce, prispieva k trvalému zlepšeniu manažérskych zručností, podporuje riadenie seba a svojho času a hospodárenie so svojou energiou a jej efektívne využívanie.

Techniky koučovania

Kladenie cielených otázok, vizualizácia, konzultácia, nácvik na kameru, analýza modelového príkladu, hĺbková analýza situácie, modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza sebapoznávania, meditačné cvičenia zamerané na harmonizáciu energie a tela, relaxačné cvičenia.