Média tréning, refresh pred vystúpením v médiách (Face to Media)

Ide o komplexný vzdelávací program zameraný na podporu a tréning pred stretnutiami s tlačou a pred vystúpeniami v rozhlase a v televízii.

Obsah tréningu

  • poznanie silných a slabších stránok vlastnej komunikácie na základe testu METEST©
  • ovládanie základných pravidiel komunikácie s médiami
  • prejavy v médiách – odlišnosti prezentácie v TV, rozhlase, printových médiách, internete
  • používanie základných pravidiel zdieľania informácií
  • identifikovanie najčastejších chýb pri komunikácii a navrhnutie spôsobov, ako sa im vyhnúť
  • minimalizovanie rizík nesprávneho pochopenia
  • maximalizovanie obsahovej i časovej efektivity
  • nácvik modelových situácií, hranie rolí, sebaanalýza vystúpenia
  • FAQ – spracovanie frequently asked question
  • príprava prekonania krízy pri verejných vystúpeniach


Metódy vzdelávania

Teória,dialóg a diskusia, situačné a prípadové štúdie, nácvik na kameru, hranie rolí, samoštúdium, konzultácia, brainstorming, tréning, spätno-väzbové metódy.

Hodnotenie / certifikácia

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou akreditovanej vzdelávacej aktivity MŠ SR.