Profil zakladateľky

 
Ľubomíra Slušná - Franz, výkonná riaditeľka Communication, s .r .o. a prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).

Ľubomíra Slušná – Franz je zakladateľkou spoločnosti Communication, s.r.o (2005), ktorá sa orientuje na vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti a komunikačných schopnosti jednotlivca na základe určenia energetického potenciálu osobnosti metódou METEST©.

Jej profesijným mottom je : „Využi metódu METEST© - spoznaj energetický potenciál svojej osobnosti - zlepši  svoju komunikáciu a kvalitu života.“

Je presvedčená, že v každom človeku sú skryté možnosti, o ktorých ani netuší , že ich v sebe má. Jej cieľom je pomáhať ľuďom objavovať samého seba a naučiť sa využívať svoj potenciál.

Je autorkou a spoluautorkou programov rozvoja osobnosti, spoluautorkou metódy určenia energetického potenciálu osobnosti METEST© a akreditovaných vzdelávacích programov :

Face to Face - Komunikácia s jednotlivcom
Face to Team - Komunikácia v skupine
Face to Public - Vystupovanie na verejnosti
Face to Médiá - Komunikácia s médiámi, refresh pred vystúpením v médiách

V oblasti koučovania sa zameriava na rozvoj osobnosti prostredníctvom techník podporujúcich sebapoznanie, odstránenie psychických, emočných a podvedomých „zabudnutých“ blokov, odstraňovaní obáv, strachu a neistoty , zvýšenie motivácie k aktivitám, rozhodnutiam a riešeniu problémov, odhalenie a využitie osobnostného potenciálu , zdokonalenie silných stránok, hospodárne a efektívne využívanie vlastnej energie s cieľom dosiahnutia lepšej a plnohodnotnejšej kvality života.

Okrem koučovania a komunikačných tréningov, sa aktívne venuje téme komunikácie aj z hľadiska spoločenského a medzinárodného s cieľom rozvíjať komunikáciu uplatňovaním jej netradičných foriem.

Ako prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) viac ako desať rokov viedla projekty orientované na zlepšovanie a podporu komunikácie a medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť, vzdelávanie a kultúru (New York, Washington D.C., Paríž, Brusel, Berlín, Viedeň, Praha, Varšava, Sarajevo, Belehrad, Minsk aj.). V roku 2001 získala ocenenie Ministerstva zahraničných vecí SR za príspevok k riešeniu krízovej situácie na Balkáne.

Prednášky:

> Efektivita marketingovej komunikácie v aktivitách mimovládnych organizácií, Varšava, Poľsko
> Uplatnenie nových komunikačných stratégií v rizikových skupinách spoločnosti – pilotný projekt Rómovia pre spoločnosť ,University of Wisconsin, Green Bay, USA
> Komunikačné strategie zamerané na občiansku spoločnosť, University of Wisconsin, Green Bay, USA
> Komunikácia závažných a problematických tém – netradičné formy, University of Wisconsin, Green Bay, USA
> Komunikačné a informačné celonárodné mediálne kampane, University of Wisconsin, Green Bay, USA
> Communication of Health Education and Art in Roma Settlements, konferencia, The University of Newcastle, Australia

Pôsobí ako poradca v oblasti PR a tvorby komunikačných stratégií . V rokoch 2004 – 2008 bola členkou externého zboru poradcov ministra zahraničných vecí SR.

Počas svojej profesionálnej kariéry iniciovala a realizovala desiatky úspešných projektov zameraných na rozvíjanie a zlepšovanie komunikácie na Slovensku, ako aj v medzinárodnom meradle.

Je autorkou a garantom vzdelávacích, informačných, mediálnych kampaní a medzinárodných projektov – výber:

> Vitaj porozumenie (2000)
> Sme na jednej lodi (2001)
> ....and we finaly reached Washington.... papierové umenie zo Slovenska (2002)
> Slovakia is ready (2003)
> Slovensko – Európa v malom (2004 – 2007)
> Zdravé komunity (2004 – doteraz)
> Slovensko prezentuje: Oslava rozmanitosti Strednej Európy, New York (2005 – 2006)
> Biely pozdrav pre Bielorusko, Minsk (2005 – 2006)
> Žijeme spolu (2005 – 2007)
> GYPSY SPIRIT (2009-2011)
> V4 mojimi očami (2011)


Certifikáty:

> Global Leadership Training
> Základy tibetského lekárstva


Praktikuje zenové cvičenia.