Vyjednávanie s internými a externými partnermi

Vyjednávanie sa stalo súčasťou dennodenného pracovného života. Je žiadúce a vhodné aplikovať všetky postupy dostupné v praxi. Cieľ vzdelávacieho programu sa sústreďuje na používanie správnych postupov a spôsobov vyjednávania a podporuje rozvoj prirodzených schopností na jeho úspešné zvládnutie a dosiahnutie dohody. Vzdelávací program je zameraný určenie komunikačných zručností jednotlivca a jeho špecifickú prípravu na vyjednávanie, ako aj na určenie vlastných spôsobov pri vyjednávaní. Využíva metódu METEST© , ktorá určuje energetický a komunikačný potenciál osobnosti.