Vystupovanie na verejnosti (Face to Public)

Ide o vzdelávací program zameraný na zdokonalenie komunikačných a prezentačných schopností smerom k veľkej skupine osôb a k verejnosti.

Obsah tréningu

 • poznanie silných a slabších stránok vlastnej komunikácie na základe testu METEST©
 • príprava verejného prejavu a jeho štruktúra
 • cieľ a ústredná myšlienka prezentácie
 • obsahový a časový plán prezentácie
 • vlastný štýl prezentácie
 • väzba s účastníkmi prezentácie - komunikácia s rôznymi cieľovými skupinami
 • dôveryhodná prezentácia a verejný prejav
 • udržanie záujmu a pozornosti publika
 • zvládnutie trémy, krízy a prekonávanie strachu
 • verbálna a neverbálna komunikácia pri prezentácii a verejnom vystúpení
 • praktický nácvik prezentácie a verejného prejavu


Metódy vzdelávania

Teória,dialóg a diskusia, situačné a prípadové štúdie, nácvik na kameru, hranie rolí, samoštúdium, konzultácia, brainstorming, tréning, spätno-väzbové metódy.

Hodnotenie / certifikácia

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou akreditovanej vzdelávacej aktivity MŠ SR.